این واحد با بهره مندي از تخصص بيش از 70 نفر از كارشناسان متعهد و خبره رسمي دادگستری با رويكرد پوشش گستره خدمات ارزيابي در سراسر كشور حتی در خارج از کشور در قالب تعرفه بانک مرکزی ارائه خدمات را بشرح ذيل فراهم نموده است.

- ارزيابي املاك و مستغلات و سرقفلی جهت ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان تحویل مدارک حداکثر 72 ساعت در تهران و 7 روز در شهرستان

- ارزيابي كارخانجات، ماشين آلات و تاسيسات

- ارزيابي كشتي و هواپيما و .... .

- نظارت بر مصرف و ارائه گزارشهاي پيشرفت فيزيكي

- حکمیت و رفع اختلافات فنی و حقوقی

- امكان ارزيابي قيمت سهام شركتها و كارخانجات

- امكان نظارت بر پروژه هاي مشاركتي و ارائه گزارشهاي پيشرفت فيزيكي

این واحد با بهره مندي از تخصص بيش از 70 نفر از كارشناسان متعهد و خبره رسمي دادگستری با رويكرد پوشش گستره خدمات ارزيابي در سراسر كشور حتی در خارج از کشور در قالب تعرفه بانک مرکزی ارائه خدمات را بشرح ذيل فراهم نموده است.

- ارزيابي املاك و مستغلات و سرقفلی جهت ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان تحویل مدارک حداکثر 72 ساعت در تهران و 7 روز در شهرستان

- ارزيابي كارخانجات، ماشين آلات و تاسيسات

- ارزيابي كشتي و هواپيما و .... .

- نظارت بر مصرف و ارائه گزارشهاي پيشرفت فيزيكي

- حکمیت و رفع اختلافات فنی و حقوقی

- امكان ارزيابي قيمت سهام شركتها و كارخانجات

- امكان نظارت بر پروژه هاي مشاركتي و ارائه گزارشهاي پيشرفت فيزيكي