استراتژیموضوعات پورتفو : 

تمرکز بر خدمات اعتبارسنجی، ارزیابی و بازاریابی جذب و مصرف منابع برای بانک دی


موضوعات جهت دهنده:

توسعه همگون محصولات فعلی شرکت برای مشتریان فعلی و جدید

توسعه کسب و کار و تقویت خدمات مالی حسابداری و امکان سنجیموضوعات توانمند ساز :

توسعه توانمندی های انسانی، عملیاتی و تکنولوژیکی


استراتژیموضوعات پورتفو : 

تمرکز بر خدمات اعتبارسنجی، ارزیابی و بازاریابی جذب و مصرف منابع برای بانک دی


موضوعات جهت دهنده:

توسعه همگون محصولات فعلی شرکت برای مشتریان فعلی و جدید

توسعه کسب و کار و تقویت خدمات مالی حسابداری و امکان سنجیموضوعات توانمند ساز :

توسعه توانمندی های انسانی، عملیاتی و تکنولوژیکی