:ماموریت شرکت

نقش آفرینی اثربخش در زنجیره ارزش گروه مالی دی و تامین منافع ذینفعان در قالب ارائه خدمات اعتبارسنجی، ارزیابی دارایی ها و خدمات مالی و حسابداری

:ماموریت شرکت

نقش آفرینی اثربخش در زنجیره ارزش گروه مالی دی و تامین منافع ذینفعان در قالب ارائه خدمات اعتبارسنجی، ارزیابی دارایی ها و خدمات مالی و حسابداری